Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim
Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczna Polana" w Piotrkowie Trybunalskim

Opłaty za zużytą energię elektryczną na działkach

djPrzypominamy, iż zbieranie za zużyta energię elektryczną na poszczególnych działkach jest dwa razy w roku: maj-czerwiec oraz wrzesień-październik. Po upływie 3 miesięcy od terminu płatności, działka zostaje odłączona od energii elektrycznej.

administrator: Tomasz Pągowski

e-mail: rodsppt@gmail.com

Get Adobe Flash player

Facebook

Publikacje PZD

zielona rzeczpospolita

dziakowiec logo

Informator dziakowca

biuletyn

Poradnik

jak zosta dziakowcemjak zostac dzialkowcem

Wycinka drzewa

wycinka drzewa

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

O godzinie 16:30 Prezes ROD „Słoneczna Polana” Pan Tomasz Ogrodniczak powitał przybyłych działkowiczów oraz przedstawiciela Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców Pana Henryka Jastrzębskiego.

Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty z godziny 16:30 na 17:00, zgodnie z § 61.ust. 2 Statutu PZD. Czas oczekiwania na rozpoczęcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w drugim terminie wykorzystano na informacje dotyczące zagrożeń wynikających z nowych przepisów projektu ustawy
o gospodarce nieruchomościami przedstawione przez Pana Henryka Jastrzębskiego oraz zmiany w regulaminie ROD przedstawione przez Prezesa Pana Tomasza Ogrodniczaka.

Zebranie w drugim terminie otworzył Prezes Zarządu ROD „Słoneczna Polana”.
W imieniu Zarządu Prezes Zarządu ROD zaproponował zebranym, aby na Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego powołać Pana Tomasza Pągowskiego.
W związku z brakiem innych propozycji, zatwierdzono zgłoszoną kandydaturę jednogłośnie. Pan Tomasz Ogrodniczak przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Zebrania. Przewodniczący Zebrania Pan Tomasz Pągowski przystąpił do realizacji przebiegu zebrania.

Do Prezydium Zebrania Przewodniczący Zebrania zaproponował Pierwszego V-ce Prezesa Zarządu ROD „Słoneczna Polana” Elżbietę Mikusek, skarbnika ROD „Słoneczna Polana” panią Bożenę Mateuszak oraz Sekretarza ROD „Słoneczna Polana” panią Małgorzatę Tyczyńską, która jednocześnie była sekretarzem zebrania. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili proponowane kandydatury do Prezydium Zebrania.

Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany porządek obrad. W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie zatwierdzili porządek zebrania.

Następnie Przewodniczący odczytał proponowany Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Słoneczna Polana”, który został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do wyborów poszczególnych komisji.

a) Do Komisji Mandatowej zgłoszono następujące kandydatury: Barbara Gołębiowska, Janina Zielińska. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Mandatowej na czas trwania Walnego Zebrania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto proponowany skład Komisji Mandatowej. Komisja Mandatowa ukonstytuowała się w następujący sposób :

 • przewodniczący - Janina Zielińska
 • sekretarz - Barbara Gołębiowska               

b) Do Komisji Wyborczej zgłoszono następujące kandydatury : Krystyna Pasikowska, Katarzyna Ogrodniczak, Stanisław Gwiazda. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Wyborczej na czas trwania Walnego Zebrania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto proponowany skład Komisji Wyborczej. Komisja Wyborcza ukonstytuowała się w następujący sposób :

 • przewodniczący - Stanisław Gwiazda
 • sekretarz - Katarzyna Ogrodniczak
 • członek - Krystyna Pasikowska

c) Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujące kandydatury : Maria Cieślik, Ewa Ciesielska, Wacława Piechura. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Uchwał
i Wniosków na czas trwania Walnego Zebrania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto proponowany skład Komisji. Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w następujący sposób :

 • przewodniczący - Ewa Ciesielska
 • sekretarz - Maria Cieślik
 • członek - Wacława Piechura

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu ROD „Słoneczna Polana”
w 2018 roku oraz za okres kadencji, przedstawił Prezes Zarządu Tomasz Ogrodniczak.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za rok 2018 oraz za okres kadencji, przedstawił przewodniczący Komisji Pan Mieczysław Zawistowski. Komisja Rewizyjna oceniła pracę Zarządu jako dobrą i wnioskowała o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 
Z projektem planu pracy na 2019 rok oraz programem działania na kadencję 2019-2022, zapoznał działkowców oraz zaproszonych gości Przewodniczący zebrania Pan Tomasz Pągowski. Projekt preliminarzy finansowych na 2019 rok przedstawił zebranym Prezes ROD.

Sprawozdanie Komisji Mandatowej Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Słoneczna Polana”, na wniosek przewodniczącej Komisji Mandatowej – przedstawił przewodniczący Walnego Zebrania. Na 822 członków PZD ROD „Słoneczna Polana”, w zebraniu uczestniczyło 110 osób, co stanowi 13,4 %.

Jako pierwszy w dyskusji, głos zabrał Pan Włodzimierz Zawadzki, który wskazał konieczność wyczyszczenia rowu melioracyjnego wzdłuż działek od ul. Gęsiej; prezes poinformował, iż konserwacja rowu jest w planie pracy na 2019r. Następnie głos zabrała pani Krystyna Fluder w sprawie nielegalnego wysypiska śmieci w al. 16; prezes poinformował, iż Zarząd ma to na uwadze i w najbliższym czasie śmieci zostaną wywiezione.

Po wyczerpaniu pytań w dyskusji Przewodniczący Zebrania przeprowadził głosowania  projektów uchwał.

Uchwała Nr 1/2019 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD
w 2018 roku oraz za okres kadencji.  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze większością głosów, w tym : „za” – 110; „przeciw” - 0, zatwierdziło sprawozdanie Zarządu ROD w 2018 r. oraz za kadencję.

Uchwała Nr 2/2019 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2018 rok. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze większością głosów, w tym : „za” – 110; „przeciw” - 0,  zatwierdziło sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2018.

Uchwała Nr 3/2019 - w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD. Udzielenie absolutorium odbyło się jednogłośnie.

Uchwała Nr 4/2019 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 r. oraz za okres kadencji.

Uchwała Nr 5/2019 - w sprawie ustalenia liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze większością głosów, w tym : „za” – 109; „przeciw” - 1, ustaliło następującą liczbę członków organów PZD w Ogrodzie :

 • Zarząd ROD – 6 członków,
 • Komisja Rewizyjna – 3 członków

Przewodniczący Tomasz Pągowski poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na okręgowy zjazd. Następnie na wniosek Przewodniczącego Komisji Wyborczej Pana Stanisława Gwiazdy protokół Komisji odczytał przewodniczący Walnego Zebrania, przedstawiając następujące kandydatury :

 • do zarządu ROD : Tomasz Ogrodniczak, Elżbieta Mikusek, Tomasz Pągowski, Bożena Mateuszak, Marian Adaszek, Igor Karpiński.
 • do Komisji Rewizyjnej : Mieczysław Zawistowski, Krystyna Fluder, Krystyna Pasikowska.
 • delegatów na okręgowy zjazd : Stanisław Gwiazda, Katarzyna Ogrodniczak.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze uchwałą  Nr 6/2019 - w sprawie wyników wyborów do organów PZD w ROD „Słoneczna Polana” w Piotrkowie Trybunalskim oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD, wybrało : -

 • do zarządu ROD : Tomasz Ogrodniczak, Elżbieta Mikusek, Tomasz Pągowski, Bożena Mateuszak, Marian Adaszek, Igor Karpiński.
 • do Komisji Rewizyjnej : Mieczysław Zawistowski, Krystyna Fluder, Krystyna Pasikowska.
 • delegatów na okręgowy zjazd : Stanisław Gwiazda, Katarzyna Ogrodniczak.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Walnego Zebrania przystąpił do odczytania kolejnych projektów uchwał.
Uchwała Nr 7/2019 - w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w roku 2019. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 8/2019 – w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w roku 2019. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 9/2019 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna w roku 2019. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Nr 10/2019 - w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w roku 2019. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze większością głosów, w tym : „za” – 75; „przeciw” - 10, zatwierdziło opłatę za śmieci.

Uchwała Nr 11/2019 – w sprawie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji 2019 - 2022. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze postanawia przyjąć plany pracy większością głosów, w tym : „za” – 85; „przeciw” - 0.

Uchwała Nr 12/2019 w sprawie preliminarzy finansowych na 2019 rok. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze postanawia przyjąć preliminarz finansowy większością głosów, w tym : „za” – 85; „przeciw” - 0.

Uchwała Nr 13/2019 - w sprawie opłaty na wodę w Ogrodzie w 2019 r. dla działek wyposażonych w wodomierz. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze postanawia przyjąć uchwałę większością głosów, w tym : „za” – 85; „przeciw” - 0.  

Uchwała Nr 14/2019 – w sprawie opłaty na wodę w Ogrodzie w 2019 r. dla działek nie wyposażonych w wodomierz. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze postanawia przyjąć uchwałę większością głosów, w tym : „za” – 85; „przeciw” - 0.

Uchwała Nr 15/2019 – w sprawie opłaty na wodę w Ogrodzie w 2019 r. dla działkowiczów montujących wodomierz po raz pierwszy w 2019 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze postanawia przyjąć uchwałę większością głosów, w tym : „za” – 85; „przeciw” - 0.

Uchwała Nr 16/2019 – w sprawie dopłaty za zużytą wodę w Ogrodzie w 2019 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze postanawia przyjąć uchwałę większością głosów, w tym : „za” – 84; „przeciw” - 1.

Uchwała Nr 17/2019 – w sprawie długości opóźnienia w uiszczaniu opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej lub opłaty energetycznej. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze postanawia przyjąć uchwałę większością głosów, w tym : „za” – 84; „przeciw” - 1.

Po wyczerpaniu porządku obrad, w związku z brakiem pytań, Przewodniczący Zebrania Pan Tomasz Pągowski podziękował za spotkanie i zakończył zebranie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

SEKRETARZ                                                    PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

Małgorzata Tyczyńska                                      Tomasz Pągowski

Multimedialne sprawozdanie

Zmiany w Regulaminie ROD

szkolenie

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

TUTAJ MOŻNA ZGŁASZAĆ WŁAMANIA ORAZ DEWASTACJE

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie zostawiaj w altance i „na widoku” przedmiotów wartościowych.

2. Nie opowiadaj nikomu o tym, co przechowujemy w altance.

3. Obserwuj osoby nieznajome, które bez celu chodzą po ogrodzie.

4. Opuszczając działkę zabezpiecz pozostawione mienie.

5. Powiadamiaj Policję o włamaniach, dewastacjach oraz podejrzanie zachowujących się osobach.

6. Oznakuj swój sprzęt lub go ubezpiecz (grawer, farba, polisy.)

7. Załóż solidne zamki, drzwi lub kraty na okno w swojej altanie.

Licznik odwiedzin

dzisiajdzisiaj63
wczorajwczoraj169
obecny tydzieńobecny tydzień63
obecny miesiącobecny miesiąc232
od 24.10.2016r.od 24.10.2016r.691257